Ahad, 14 Oktober 2012

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN

Tajuk 1

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN JASMANI SUAIAN
Sinopsis    

Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah dan perkembangan Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah, bagi masyarakat kurang upaya dan juga untuk murid kurang upaya. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.                          Hasil Pembelajaran
                  

Setelah  selesai membaca modul ini, diharap anda dapat:


  1. menjelaskan sejarah dan perkembangan Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah bagi masyarakat kurang upaya dan murid kurang upaya di Malaysia.
  2. menghuraikan sejarah dan perkembangan Pendidikan Jasmani Suaian di sekolah bagi masyarakat kurang upaya dan murid kurang upaya di Malaysia.
  3. menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang lebih bermakna.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini


 KANDUNGAN

1.0  Pengenalan
Pendidikan Jasmani merupakan saatu mata pelajaran yang penting dalam kurikulum pendidikan formal sistem pendidikan di Malaysia. Walaupun mata pelajaran Pendidikan Jasmani tidak diuji dalam peperiksaan awam di Malaysia, subjek ini nyata signifikan kerana merupakan satu-satunya bidang pendidikan yang menekankan elemen jasmani yang tidak disentuh oleh mata pelajaran lain dalam hal berkaitan dengan empat elemen penting pendidikan iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tambahan lagi, selain daripada merupakan bidang ilmu itu sendiri, mata pelajaran ini menyumbang kepada kecergasan semasa seseorang murid dan mampu menerapkan amalan bersenam untuk kesihatan di luar waktu sekolah malah untuk amalan sepanjang hayat.

1.1  Sejarah perkembangan pendidikan jasmani suaian.
            1.1.1 Dunia  
Pada tahun 1883 Sekolah Perkins telah memperkenalkan pendidikan jasmani untuk masalah penglihatan dalam bentuk latihan secara terbuka. Manakala pada tahun 1840, mereka telah pergi ke Boston untuk latihan gimnastik bagi murid bermasalah penglihatan dan mereka telah dapat menyesuaikan diri dengan kategori tersebut.
            Semasa abad ke-20, didapati ramai askar yang telah tercedera dan mengalami kecacatan kekal serta hilang upaya semasa perang dunia telah digalakkan untuk menyertai aktiviti fizikal dan sukan rekreasi. Ia sebagai pemulihan menjalani kehidupan seharian seperti sedia kala sebagaimana insan lain yang normal dikenali sebagai ’Therapeutic Recreation’. Konsep ’Therapeutic Recreation’ telah berkembang secara terancang di Amerika di mana hospital dan sekolah meneruskan penggunaan kaedah rekreasi sebagai salah satu terapi.
Ketika salah sebuah hospital di United Kingdom menggunakan model ’Therapeutic Recreation’ Amerika, konsep kesukanan dan pertandingan bagi orang kurang upaya telah disedari pertama kalinya oleh Guttmann di Hospital Stoke Mandeville, England. Walaupun objektif bagi intervensi Guttmann adalah untuk menghasilkan aktiviti rekreasi terapi pada mulanya, beliau kemudiannya menyedari potensi sukan untuk pertandingan yang lebih luas lagi. Berikutan peristiwa tersebut, Guttmann dan Pertubuhan Sukan Stoke Mandeville antarabangsa telah dikenali sebagai inspirasi dan pelopor perkembangan awal sukan bagi orang kurang upaya. Salah satu pertandingan antarabangsa yang terawal untuk orang kurang upaya diadakan pada tahun 1948. Kelab-kelab sukan dan hospital-hospital dijemput pada tahun itu ke Stoke Mandaville yang kebetulan pada tahun yang sama Sukan Olimpik turut diadakan di London.

            1.1.2 Malaysia
Mata pelajaran pendidikan jasmani untuk kanak-kanak normal telah lama diajar di semua sekolah kerajaan dan swasta sejak sebelum merdeka lagi. Walau bagaimanapun tahap pengajaran telah menurun secara mendadak selepas kemerdekaan terutamanya pada tahun 1970 an (Hamdan Mohd. Ali, 2002). Antara masalah yang dikenalpasti ialah pengabaian mata pelajaran pendidikan jasmani kerana tidak diuji di dalam peperiksaan, kekurangan guru terlatih dalam bidang ini, kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi, tiada sokongan dari masyarakat sekolah dan ibu bapa, cuaca tidak mengizinkan dan guru yang tidak jelas dengan matlamat pendidikan jasmani (Hamdan 2002, de Vries 1995, Abu Bakar Miskon 1987, Daud Salleh 1985, Chee Swee Ming 1985). Begitu juga dengan aktiviti pendidikan jasmani yang dijalankan di sekolah-sekolah khas, walaupun terdapat garis panduan yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Pendidikan Khas 1979-1991 tetapi sehingga kini belum terdapat satu garis panduan yang jelas mengenai pelaksanaan aktiviti tersebut di sekolah-sekolah khas (Unit Pendidikan Khas, 1992).
            Pendidikan Jasmani Suaian merupakan kursus wajib yang diperkenalkan untuk semua bakal guru Ijazah Sarjana Muda dalam bidang pendidikan khas yang ditawarkan oleh Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Lebih seribu orang guru yang mempunyai pendedahan dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian telah dikeluarkan oleh UKM sejak kursus ini diperkenalkan pada tahun 1995.
            Sehingga kini, kanak-kanak berkeperluan khas tidak diabaikan kerana Kementerian Pelajaran Malaysia turut mewujudkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian untuk memberi peluang kepada golongan ini mengalami proses pembelajaran yang merangkumi aspek psikomotor, kognitif dan afektif. Oleh sebab itu, kita dapat lihat kelas khusus untuk Pendidikan Khas diwujudkan dan terdapat beberapa slot dalam pengajaran dan pembelajaran mereka melibatkan Pendidikan Jasmani Suaian agar tahap psikomotor, kognitif dan afektif mereka dapat dikembangkan dengan seimbang.
            Oleh sebab kanak-kanak Pendidikan Khas memerlukan pemerhatian yang lebih agar mereka dapat dikawal dan mengelakkan berlakunya kecederaan, kebiasaannya guru-guru yang mengajar mereka akan dibantu oleh pembantu. Senario ini biasa dilihat, kanak-kanak yang terdiri daripada golongan ini akan dilatih di sekolah tentang cara bagaimana untuk menggunakan fizikal dan anggota badan mereka dalam pengurusan diri. Seterusnya, guru akan menambahkan pengetahuan mereka dengan melatih kemahiran motor halus dan motor kasar mereka. Ianya boleh diaplikasikan dalam sukan dan permainan yang dipelajari di sekolah. Contohnya menyambut bola besar (kemahiran motor kasar).
            Setelah didedahkan dengan kemhiran-kemahiran tersebut, mereka mampu melakukan aktiviti fizikal yang lebih berfokus seperti aktiviti dalam sukaneka dan juga bertanding di di peringkat lebih tinggi dalam bidang sukan bagi membuka peluang kepada mereka mengembangkan bakat dan kemahiran yang diperolehi. Ternyata melalui Pendidikan Jasmani Suaian, murid berkeperluan khas dapat mengembangkan kemahiran yang ada dan melatih diri mereka memaksimumkan penggunaan fizikal dengan betul dan selamat.

            1.1.3 Prinsip dalam penyusunan pendidikan jasmani suaian
Dauer dan Pangrazi (1979) telah mencadangkan kurikulum yang dirangka adalah merupakan  kesinambungan ke program pendidikan jasmani. Pemilihan aktiviti pula adalah berdasarkan potensi individu dan pihak guru atau pengurusan perlu  mempunyai kesedaran terhadap kurikulum tersembunyi tersebut. Perancangan yang dibuat juga perlu berdasarkan kaedah kawasan lapangan mencakupi lebih daripada populasi supaya integrasi berlaku. Kurikulum juga  perlu luas dan seimbang yakni tidak tersekat dan program tersebut memenuhi kehendak semulajadi. Ianya juga merupakan pengabungan nilai pendidikan dan kelebihan individu dan perancangan latihan yang bersistematik serta menggalakkan pembelajaran motor.
           
           1.2 Pendidikan Jasmani Untuk Masyarakat Kurang Upaya
Pendidikan Jasmani mampu menjadi medium atau alat untuk masyarakat kurang upaya untuk memperkembangkan aspek fizikal, mental dan sosial mereka. Seperti yang kita sedia maklum, golongan masyarakat kurang upaya adalah agak lemah dalam ketiga-tiga aspek ini. Kekurangan daripada aspek fizikal akibat kecacatan dan kelemahan yang dipunyai oleh mereka dan ditambahkan pula persepsi negatif masyarakat terhadap golongan ini menyebabkan tahap keyakinan diri mereka agak rendah dan membataskan pergaulan sosial mereka. Oleh sebab itu, Pendidikan Jasmani mampu melatih mereka meningkatkan tahap keyakinan diri.
            Melalui Pendidikan Jasmani, mereka boleh melakukan aktiviti fizikal yang mempunyai bentuk yang hampir sama dengan aktiviti untuk individu yang normal kerana mereka juga seharusnya diberi peluang yang sama dengan rakan sebaya yang lain. Tetapi mereka memerlukan kemudahan dan penyediaan aktiviti yang bersesuaian. Setiap aktiviti yang dirancang boleh diubah suai agar bersesuaian dengan mereka. Aspek-aspek lain yang boleh diambil kira ialah pemilihan tempat untuk melakukan aktiviti, tempoh masa, kadar latihan dan sebagainya.
            Selain itu, Pendidikan Jasmani juga dapat membantu memperkembangkan aspek fizikal masyarakat kurang upaya melalui aktiviti senaman, latihan fizikal dan kemahiran yang bersesuaian. Ini seterusnya membolehkan mereka mampu melakukan aktiviti-aktiviti dalam menghadapi kehidupan seharian. Dengan kemampuan yang diperolehi ini dapat meningkatkan lagi tahap keyakinan diri mereka supaya dilihat sebagai individu yang normal dan diterima dalam masyarakat.
            Penguasaan kemahiran yang diperolehi ini juga dapat memberi pendedahan kepada mereka untuk berkomunikasi dan bersosial bersama-sama rakan sebaya serta masyarakat sekitar. Di samping itu juga, dengan kemahiran tahap tinggi yang dikuasai dapat memberi peluang kepada mereka untuk mengasah bakat atau kemahiran bertanding ke peringkat yang lebih tinggi seperti sukan paralimpik iaitu sukan untuk golongan Orang Kurang Upaya.

1.3 Pendidikan Jasmani Suaian Untuk Murid Kurang Upaya
Menurut Auxter, Pyfer dan Huettig (1998), aktiviti jasmani yang bersesuaian dengan keupayaan pelajar berkeperluan khas boleh membantu golongan ini mengurangkan kelemahan dan masalah fizikal yang dihadapi oleh mereka. Kebiasaannya, kanak-kanak berkeperluan mempunyai masalah fizikal iaitu pertumbuhan otot, deria yang tidak sempurna, kognitif yang agak lemah dan pergaulan sosial yang agak terbatas. Oleh sebab itu, aspek-aspek dalam Pendidikan Jasmani telah diserapkan dan wujudlah mata pelajaran Pendidikan Jasmani Suaian khusus bagi golongan ini.
            Namun demikian, murid yang terdiri daripada golongan ini memerlukan pendekatan berbeza mengikut kemampuan mereka dan aktiviti yang disediakan juga perlulah bersesuaian dengan tahap kebolehan mereka. Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian adalah melibatkan kanak-kanak berkeperluan khas, maka aktiviti fizikalnya juga diubah mengikut kesesuaian keperluan mereka. Guru-guru Pendidikan Jasmani untuk murid Pendidikan Khas perlu merangsang sistem paqncaindera murid supaya mereka memaksimumkan penggunaan pancaindera seterusnya merangsang mereka melakukan aktiviti fizikal.
            Murid-murid berkeperluan khas akan melakukan aktiviti fizikal dalam keadaan yang menyeronokkan iaitu tanpa tekanan dan paksaan. Mereka perlu diajar secara berperingkat-peringkat. Antara lain Pendidikan Jasmani Suaian dilaksanakan untuk murid-murid kurang upaya di sekolah ialah:
1.3.1      merangsang penggunaan sistem pancaindera murid-murid kurang  upaya.
1.3.2      melatih murid-murid kurang upaya menggunakan anggota badan dalam melakukan aktiviti fizikal dengan betul.
1.3.3      membantu murid-murid dalam perkembangan kemahiran motor halus dan motor kasar.
1.3.4      mengajar murid-murid kurang upaya untuk memanfaatkan fizikal   mereka dalam melakukan aktiviti seharian sama ada di rumah atau di sekolah dengan cara yang betul.
1.3.5      memberi pendedahan kepada mereka tentang permainan tradisional, permainan, sukan dan rekreasi serta membawa mereka mengalaminya sendiri.
1.3.6      membantu mereka melakukan aktiviti fizikal dengan cara yang selamat tanpa terdedah kepada kecederaan.
1.3.7      dapat mengesan bakat yang ada dalam diri agar guru mampu memberi latihan yang bersesuaian dan bertanding ke peringkat yang lebih tinggi lagi.
1.3.8      menghilangkan rasa tertekan, rendah diri serta kesedihan yang dialami oleh mereka.
1.3.9      meningkatkan aspek kehidupan ke tahap yang lebih tinggi agar mereka dapat menguruskan diri mereka dengan baik.
1.3.10    mempertingkatkan tahap perkembangan diri yang lebih baik ke arah kedewasaan yang mantap.
1.3.11    sebagai medium atau ruang untuk murid-murid kurang upaya meluahkan atau mengekspresikan emosi dengan betul.
1.3.12    meningkatkan tahap keyakinan diri dan perasaan harga diri serta menimbulkan imej diri yang positif.
1.3.13    merangsang minda murid-murid kurang upaya menjadi kreatif (perkembangan kognitif)


 Diperolehi daripada ;
Puan Hafidzah Ab. Khafidz

Pensyarah Sains Sukan
IPG Kampus Ilmu Khas.2 ulasan:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Peluang Kerjaya Jururawat

Peluang Kerjaya Jururawat
Rebutlah Peluang Kerjaya Ini..Budak Pj doakan kalian semua berjaya kelak....peace :)